Zásady ochrany osobních údajů společnosti MP Lifts s.r.o.

Poslední aktualizace leden2021

PŘEHLED NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. O NÁS Jsme MP Lifts s.r.o. a zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci odpovědného zpracování. To znamená, že jsme zodpovědní za použití a ochranu Vašich údajů.
 2. K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE? Vaše údaje (poskytnuté online nebo jinými prostředky) použijeme mimo jiné k zodpovězení Vašich otázek, pochybností a návrhů.
 3. PROČ JE POUŽÍVÁME? Jsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje, protože máme oprávněný zájem na vyřizování Vašich požadavků, dotazů a uspokojení Vašich otázek a návrhů.
 4. S kým sdílíme Vaše údaje? Vaše údaje budeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají nebo nás podporují, ať už se jedná o samotnou společnost MP Group nebo externí spolupracovníky, s nimiž jsme dosáhli dohody, a ať už se nacházejí v Evropské unii nebo mimo ni.
 5. VAŠE PRÁVA. Máte právo na přístup, opravu nebo vymazání svých osobních údajů a na omezení jejich zpracování. V některých případech máte také další práva, například bránit se našemu použití nebo přenesení Vašich údajů a odvolat Váš souhlas, jak podrobně vysvětlíme níže.

Zveme Vás, abyste si přečetli naše úplné Zásady ochrany osobních údajů níže, abyste podrobně pochopili, jak budeme používat Vaše osobní údaje a práva, která k nim máte.

PŘED ZAHÁJENÍM …

 • V těchto Zásadách ochrany osobních údajů najdete všechny relevantní informace, které se vztahují k použití osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů a uživatelů, bez ohledu na kanál nebo médium (jako je online, telefon, sociální sítě nebo e-mail), které používáte pro interakci s námi.
 • Pokud jde o to, co děláme s Vašimi osobními údaji, jednáme transparentně, abyste pochopili důsledky použití, které provádíme, nebo práv, která máte ve vztahu k Vašim údajům:
  • Všechny informace v těchto Zásadách ochrany osobních údajů máte trvale k dispozici, abyste je mohli konzultovat, když to považujete za vhodné, a také,
 • Některá jména, která v těchto Zásadách ochrany osobních údajů použijeme:

Když mluvíme o naší Platformě, budeme obecně odkazovat na kterýkoli z kanálů nebo digitálních médií nebo osobních prostředků, které jste použili k interakci s námi.

Když mluvíme o Uživateli, budeme hovořit o jakékoli osobě (starší 16 let), která přistupuje na tuto webovou stránku a má dostatečnou právní způsobilost k udělení souhlasu se službami MP.

 • Přístupem na tuto webovou stránku uživatel výslovně přijímá všechna ustanovení jejích právních předpisů informace,tyto Zásady ochrany osobních údajů a její cookie politiku, jakož i všechny tyto konkrétní podmínky shromažďované pro používání určitých služeb. V případě nepřijetí kteréhokoli z výše uvedených ustanovení se musí uživatel zdržet přístupu na tyto webové stránky.

1. KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Za zpracování Vašich údajů odpovídá:

 • MP Lifts s.r.o.
  • Poštovní adresa: BRNO. Křižíkova.70b 612 00

Jinými slovy, za zpracování odpovídá MP (dále jen „my“). To znamená, že jsme zodpovědní za zpracování a ochranu Vašich osobních údajů.

2. CO JE ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V závislosti na produktech, službách nebo funkcích, které si chcete užívat kdykoli, budeme muset zpracovat některá data nebo jiná data, která budou obecně, případně následující:

 • Vaše identifikační údaje (například Vaše jméno, příjmení, jazyk a trh, ze kterého s námi komunikujete, kontaktní údaje atd.);
 • transakční informace (například informace, které nám poskytnete o svých objednávkách, požadovaných odhadech, stavu zařízení, technické podpoře, fakturách atd.);
 • připojení a navigační data.

Nezapomeňte, že když Vás požádáme o vyplnění Vašich osobních údajů, abychom Vám umožnili přístup k jakékoli funkci nebo službě MP, označíme některá pole jako povinná, protože se jedná o data, která potřebujeme, abychom mohli poskytovat službu nebo Vám poskytnout přístup k dané funkci. Pamatujte, že pokud se rozhodnete nám tyto informace neposkytnout, je možné, že nebudete moci využívat tyto služby nebo funkce.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

Kontakt Účel
1. Chcete-li se zúčastnit požadavků nebo aplikací, které podáte prostřednictvím zákaznického servisu Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím formuláře nebo autorizovaného přístupu, které jsou nezbytně nutné ke správě nebo řešení Vaší žádosti nebo aplikace.
2. Pro účast žádostí nebo aplikací podaných prostřednictvím našeho kanálu „Žádost o nabídku“ Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím formuláře nebo autorizovaného přístupu, které jsou nezbytně nutné ke správě nebo řešení Vaší žádosti nebo aplikace.
3. Pro účast žádostí nebo aplikací zaslaných e-mailem Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím formuláře nebo autorizovaného přístupu, které jsou nezbytně nutné ke správě nebo řešení toho, co je uvedeno ve Vaší komunikaci.
4. Pro účast žádostí nebo aplikací podaných prostřednictvím sociálních sítí Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím formuláře nebo autorizovaného přístupu, které jsou nezbytně nutné pro správu kontaktů na sociálních sítích.

 

3. JAKÁ JE LEGITIMITA PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí také na účelu, pro který je zpracováváme, jak je vysvětleno v následující tabulce:

Kontakt Legitimita
·         Služby zákazníkům

·         Emailové adresy

·         „Žádost o nabídku“

·         Sociální média

Když nás kontaktujete, máme za to, že byl udělen Váš souhlas s odpovědí na Váš požadavek, jakož i existence oprávněného zájmu vyhovět žádostem nebo dotazům, které jste předložili prostřednictvím různých existujících kontaktních prostředků. Chápeme, že zpracování těchto údajů je prospěšné a zajímavé i pro Vás, protože nám to umožňuje pomoci Vám a odpovědět na položené otázky.

Když nás kontaktujete zejména za účelem správy incidentů souvisejících s produktem/službou naší společnosti MP Lifts, s.r.o, je zpracování nezbytné pro provedení kupní smlouvy.

Pokud Váš dotaz souvisí s výkonem práv, o kterých Vás informujeme níže, nebo s nároky souvisejícími s produkty nebo službami MP Lifts s.r.o., které nás legitimují ke zpracování Vašich údajů, je dodržování zákonných povinností na naší straně.

 

4. JAKÁ JE DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ?

Doba uchovávání Vašich údajů bude záviset na účelech, pro které je zpracováváme, jak je vysvětleno níže:

Kontakt Retenční období
1. Zákaznický servis. Vaše údaje budeme zpracovávat a uchovávat po dobu, po kterou je nutné se starat o Vaši komunikaci, při zachování smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností.
2. Žádost o nabídku Osobní údaje, které nám poskytnete, budou zpracovávány a uchovávány po dobu, kdy bude spravován Váš požadavek na nabídku, pokud bude zachován smluvní nebo před-smluvní vztah nebo po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností.
3. E-mail Vaše údaje budeme zpracovávat a uchovávat po dobu, po kterou je nutné se starat o Vaši komunikaci, při zachování smluvního vztahu nebo po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností.
4. Sociální média Vaše údaje budeme zpracovávat a uchovávat po dobu, po kterou je nutné se starat o Vaši komunikaci, při zachování smluvního vztahu nebo po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností.

Bez ohledu na to, zda Vaše údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění příslušného účelu, budeme je v souladu s platnými předpisy trvale a náležitě uchovávat a chránit po dobu, po kterou může nastat odpovědnost ze zpracování. V každém případě, jakmile to bude možné, přistoupíme k vymazání osobních údajů.

5. SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE S TŘETÍMI STRANAMI?

Pro splnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů je nutné, abychom poskytli přístup k Vašim osobním údajům subjektům MP Group a třetím stranám poskytujícím nám podporu ve službách, které Vám nabízíme, a to:

 • Poskytovatelům technologických služeb,
 • poskytovatelům služeb souvisejících se zákaznickým servisem.

6. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI POSKYTOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Zavazujeme se respektovat důvěrnost Vašich osobních údajů a zaručit výkon Vašich práv. Můžete je zdarma uplatnit napsáním e-mailu na naši adresu protecciondedatos@mpcorporacion.com, jednoduše uvedete důvod své žádosti a právo, které chcete uplatnit. V případě, že považujeme za nutné Vás identifikovat, můžeme požadovat kopii dokladu prokazujícího Vaši totožnost.

Konkrétně, bez ohledu na účel nebo právní základ, na základě kterého zpracováváme Vaše údaje, máte právo nás:

 • Požádat o přístup k údajům, které o Vás máme.
 • Požádat o opravu údajů, které již máme. V každém případě mějte na paměti, že aktivním poskytováním Vašich osobních údajů jakýmkoli způsobem zaručujete jejich pravdivost, úplnost, správnost a přesnost a souhlasíte s tím, že nás budete informovat o jakýchkoli jejich změnách nebo úpravách. Za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou Platformě nebo osobě odpovědné za Platformu nebo jakékoli třetí straně v důsledku sdělení chybných, nepřesných nebo neúplných informací v registračních formulářích nese výhradní odpovědnost uživatel. Pamatujte, že byste nám měli zpravidla poskytovat pouze své osobní údaje, nikoli údaje třetích stran.
 • Požádat nás o smazání Vašich údajů můžete, pokud již nejsou nutné pro účel, pro který je potřebujeme zpracovávat, jak jsme již informovali dříve, nebo pokud již neexistuje žádný právní základ pro uvedené zpracování.
 • Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich údajů, což v určitých případech znamená, že nás můžete požádat o dočasné pozastavení zpracování Vašich údajů nebo o jejich uložení nad nezbytně dlouhou dobu, pokud to požadujete.
 • Můžete nás požádat o přenositelnost údajů, pokud byly poskytnuty automatizovaným způsobem, to znamená, že Uživatel bude mít právo přijímat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl MP, ve strukturovaném formátu, pro běžné použití a mechanické čtení a předat je jinému odpovědnému zpracovateli, aniž by tomu zabránila odpovědná osoba, které byly poskytnuty.
 • Právo odvolat souhlas: Uživatel bude mít právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu bude stejně snadné jako jeho udělení.

Kromě toho, pokud je zpracování Vašich údajů založeno na našem oprávněném zájmu nebo je nezbytné pro splnění mise prováděné ve veřejném zájmu, budete mít také právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů.

Na závěr Vás informujeme o Vašem právu podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů.

7. JAK CHRÁNÍME VAŠE PRÁVA? Zabezpečení a důvěrnost osobních údajů

Zavazujeme se udržovat Vaše osobní údaje v bezpečí a zavedli jsme příslušné bezpečnostní zásady, pravidla a technická opatření k ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, nevhodným použitím, zveřejněním, neoprávněnými úpravami, nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou.

Všichni naši zaměstnanci, spolupracovníci a konzultanti odpovědní za zpracování (tj. ti, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje naším jménem pro výše uvedené účely), kteří mají přístup k Vašim údajům nebo to souvisí s jejich zpracováním, jsou povinni dodržovat jejich důvěrnost.

8. ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY. SOCIÁLNÍ MÉDIA.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky, nikoli na webové stránky třetích stran. Můžeme poskytnout odkazy na jiné webové stránky, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat. Vzhledem k povaze internetu však nemůžeme zaručit kritéria ochrany osobních údajů těchto webových stránek ani převzít odpovědnost za obsah jiných webových stránek než těchto webových stránek.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné jiné webové stránky kromě MP, i když je na našich webových stránkách na ně odkazováno. Při odkazování na jiné webové stránky byste měli být opatrní a zkontrolovat jejich zásady ochrany osobních údajů.

9. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MP může upravit informace obsažené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, když to považuje za vhodné. V každém případě doporučujeme, abyste si čas od času zkontrolovali tyto Zásady ochrany osobních údajů, pokud dojde k drobným změnám, nebo zavedeme nějaké interaktivní vylepšení s využitím skutečnosti, že je na našich webových stránkách najdete vždy jako stálý informační bod.

10. INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

Cookies soubory a podobná zařízení používáme k usnadnění Vaší navigace na Platformě, ke zjištění Vaší interakce s MP a v určitých případech k tomu, abychom Vám mohli zobrazovat reklamu na základě Vašich zvyků při procházení. Přečtěte si, prosím, naše Zásady používání cookies souborů, abyste se dozvěděli více o cookies a podobných zařízeních, která používáme, jejich účelu a dalších užitečných informacích.

Přístupem na tuto webovou stránku uživatel výslovně přijímá všechna její ustanovení legální informace, tyto Zásady ochrany osobních údajů a její cookies politiku, jakož i všechny tyto konkrétní podmínky shromažďované pro používání určitých služeb. V případě nepřijetí kteréhokoli z výše uvedených ustanovení se musí uživatel zdržet přístupu na tyto webové stránky.